Zielona butelka

  Prawo

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. z 2001 r Nr 63 poz. 638. - pdf 106 KB

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Dz. U. z 2001 r Nr 63 poz. 639. - pdf 154 KB

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628. - pdf 337 KB

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. z 2001 Nr 100 poz. 1085. - pdf 257 KB

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112 poz.1206. - pdf 1,88MB

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie katalogu odpadów ( Tabela: Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów c.d.). Dz. U. Nr 112 poz.1206. - pdf 1,93MB

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 22 poz. 251. - pdf 38 KB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Dz. U. z 2001 Nr 69 poz.719. - pdf 433 KB

Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. Dz.U. z 2000 r nr 120 poz.1284. - pdf 1,84 MB

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań Dz. U. 03.105.994 z dnia 17 czerwca 2003 r. - pdf 108 KB

Sprawozdanie Ministra Środowiska o wielkościach wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych w 2002 r. - xls 44 KB

Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w kraju w 2002 r. - pdf 76 KB
 
Zielona butelka
kampania konkurs sklepy poradnik edukacja prawo kontakt