Zielona butelka

  O projekcie

Zielona Butelka - konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa łódzkiego, związany jest z funkcjonującą od 1 stycznia 2002 r. ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Element ogólnopolskiego projektu "Butelko zwrotna wróć!")

Celem projektu jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez kształtowanie zachowań konsumenckich i promocję opakowań zwrotnych, a także wsparcie wdrożenia ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wchodzącej w życie 1 stycznia 2002 r.
Ustawa nakłada na właścicieli placówek handlowych obowiązek informowania kupujących o:
1. dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
poprzez co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży. Ustawa nakłada także obowiązek dla sklepów o powierzchni powyżej 25m kw. posiadania w ofercie produktów w opakowaniach wielorazowych oraz do przyjmowania zwracanych, bądź przyjmowanie opakowań na wymianę.

Opis zastanej sytuacji:
Od kilku lat daje się zaobserwować niekorzystny trend wypierania z rynku opakowań zwrotnych. Prowadzi to nie tylko do szkód w środowisku, ale drastycznie ogranicza wolność wyboru (świadomym) konsumentom (już dziś w wielu sklepach w opakowaniach zwrotnych jest tylko piwo i czasem woda mineralna). Ponadto dochodzi już nawet do sytuacji, że sklepy sprzedają piwo w typowych opakowaniach zwrotnych (półlitrowych) nie pobierając za nie kaucji i traktując je jako jednorazowe! We wszystkich krajach Unii Europejskiej chroni się rynek opakowań zwrotnych przez nałożenie dodatkowych opłat lub zakazów wprowadzania opakowań jednorazowych dla niektórych grup produktów. Niemiecka ordynacja odpadowa wprowadziła szczególną ochronę rynku opakowań wielorazowych - przyjęto, że w przypadku zmniejszenia udziału opakowań wielorazowych w poszczególnych sektorach lub zmniejszenia ogólnego udziału opakowań wielorazowych poniżej 72% zostanie wprowadzony system kaucjonowania opakowań jednorazowych. W efekcie udało się zatrzymać "ekspansję" opakowań jednorazowych. W Polsce, aktualny, średni poziom opakowań zwrotnych w stosunku do jednorazowych wynosi w Polsce około 25% dla wszystkich typów napojów, w tym piwa (bez produktów mleczarskich, win i pozostałych alkoholi), czyli jest prawie trzykrotnie mniejszy niż w Niemczech. Stosunkowo wysoki jest jeszcze dla piwa, gdzie opakowania zwrotne są stosowane na poziomie ok. 50%. Dla innych produktów, wynosi poniżej 10% i nadal spada. Projekt będzie zatem wspierał zwiększenie ilości opakowań wielorazowych na rynku.

Opis projektu:
Projekt ma na celu przekonanie konsumentów do wybierania produktów w opakowaniach zwrotnych poprzez przygotowane pakiety informacyjne, które zostaną rozdystrybuowane zarówno do sieci, jak i pojedynczych placówek handlowych, posiadających w swojej ofercie napoje w opakowaniach wielo- i jednorazowych. Podczas kampanii będzie promowany znak graficzny (logo), którym będą oznaczane sklepy posiadające w ofercie napoje w opakowaniach zwrotnych. W materiałach informacyjnych i reklamach konsumenci będą namawiani do korzystania wyłącznie z takich sklepów.
W ramach projektu planowane są następujące działania:
- Przygotowanie pakietu informacyjnego dla placówek handlowych, składającego się informacji o nowych obowiązkach nałożonych przez ustawę, wywieszki zawierającej informacje określone przez ustawę, plakatu zachęcającego do używania opakowań wielorazowych, informacji o zaletach korzystania z opakowań wielorazowych oraz nalepek na witryny sklepowe.
- Dystrybucja pakietów informacyjnych zarówno do sieci, jak i pojedynczych placówek handlowych (osobiście, pocztą i poprzez współpracujące organizacje).
- Dystrybucja pakietów informacyjnych do urzędów, instytucji ochrony środowiska i innych zainteresowanych podmiotów.
- Współpraca z mass-mediami (patronat medialny regionalnych dzienników i stacji radiowych, umieszczenie informacji o projekcie w Internecie).
- Konkurs dystrybucyjny dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- Konkurs plastyczny dla szkół na plakat promujący opakowania wielorazowe i wtórne wykorzystanie opakowań i surowców.
Ww. działania zakładają częściowe "wyręczanie" placówek handlowych poprzez przygotowanie za nich odpowiednich wywieszek, a przez to przekazanie szerszej (i rzetelnej) informacji o opakowaniach wielorazowych, co przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej konsumentów (w tym dzieci i młodzieży, która jest "poważnym" konsumentem napojów).

Opis konkursu "Zielona Butelka":
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Ma zachęcić uczniów do współpracy przy propagowaniu przepisów ustawy i opakowań zwrotnych oraz działań na rzecz ograniczania ilości i recyklingu odpadów. Konkurs składa się z dwóch niezależnych części.
Konkurs dystrybucyjny dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły, biorące udział w konkursie otrzymają pismo przewodnie do spożywczych placówek handlowych oraz komplet edukacyjny (naklejka, wywieszka, plakat, kolorowy folder). Zadaniem szkoły jest dostarczenie tych materiałów do jak największej ilości sklepów. Zwycięży szkoła, która zbierze największą ilość potwierdzeń odbioru kompletów edukacyjnych przez sklepy.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Prace plastyczne związane z problemem nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych zaśmiecających nasze otoczenie, recyklingu opakowań. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność wykonania.

Odbiorcy projektu:
Konkurs kierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej z całego terenu województwa łódzkiego. Ma zachęcić uczniów do współpracy przy propagowaniu przepisów ustawy i opakowań zwrotnych oraz działań na rzecz ograniczania ilości i recyklingu odpadów.
Odbiorcami projektu są również właściciele placówek handlowych, które otrzymają pakiety a także konsumenci dokonujący zakupów w sklepach biorących udział w projekcie.

Zakładane efekty projektu:
Efektem projektu będzie zwiększenie świadomości ekologicznej konsumentów, którzy dzięki informacjom zawartym w pakietach informacyjnych wywieszonych w sklepach będą świadomi dokonywanych przez siebie wyborów (gdyż często nie uświadamiają sobie, że płacą za opakowania jednorazowe!). Spowoduje to zwiększenie popytu na opakowania zwrotne, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Jak wskazują badania jedna szklana butelka zwrotna jest używana średnio 20 razy czyli eliminuje z rynku, a co za tym idzie ze strumienia odpadów, 19 opakowań (jednorazowych).
1. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych
Dzięki realizacji projektu do sklepów wrócą napoje w opakowaniach zwrotnych, wzrośnie też ich spożycie, natomiast zmniejszy się konsumpcja napojów w opakowaniach jednorazowych. Zmniejszy się też ilość odpadowych toreb (reklamówek) dzięki zwróceniu uwagi na ten problem w materiałach informacyjnych i promocji toreb wielorazowych.
2. Wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych.
Efektem prowadzonych przez nas działań będzie podniesienie świadomości ekologicznej konsumentów i właścicieli placówek handlowych, która objawi się zwiększeniem udziału opakowań wielorazowych na rynku opakowań oraz zmniejszeniem ilości opakowań jednorazowych. Materiały promocyjne zostaną rozprowadzone na terenie Polski (poprzez wnioskodawcę i partnerów) i rozreklamowane w mediach i każdy zainteresowany będzie mógł je otrzymać.
3. Wzrost świadomości nt. możliwości działania na rzecz środowiska
Projekt pokazuje prosty sposób na kształtowanie świadomości ekologicznej, poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych. Działania zaplanowane w projekcie zbiegają się w wejściem w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
4. Wzrost aktywności proekologicznej
Idea projektu zostanie przekazana innym organizacjom ekologicznym wraz z materiałami promocyjnymi, które będą mogły zostać wykorzystane w innych miastach. Projekt ma duże walory edukacyjne, zachęca do aktywności zwłaszcza młodzież (kółka ekologiczne i przyrodnicze, harcerze, grupy nieformalne), a także innych zainteresowanych ochroną środowiska.
5. Poszerzenie oferty handlowej i umożliwienie konsumentom świadomego wyboru
Dzięki realizacji projektu opakowania zwrotne wrócą do sklepów, dzięki czemu konsumenci będą mogli z nich skorzystać i w ten sposób przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ilości odpadów, a co za tym idzie wydatków ponoszonych na ich zagospodarowanie (przez mieszkańców, gminy). Ponadto realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez konsumentów (opakowania zwrotne są tańsze od jednorazowych, a w dodatku nie będą obciążone opłatą produktową).

Sponsorami kampanii są:

NFOŚiGW Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW w Łodzi Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Zielona butelka
kampania konkurs sklepy poradnik edukacja prawo kontakt